LES OVEREENKOMST

Het les-seizoen loopt van september tot september het jaar daarop. Het abonnement wordt automatisch elk jaar verlengd. (Tussentijds) opzeggen van het abonnement is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
Bij (tussentijds) switchen van de lesduur, de frequentie van les nemen of prijsverandering wordt eveneens een termijn van één kalendermaand in acht genomen. De lesduur en -frequentie en de vaste lestijd worden in onderling overleg bepaald.

Bij het lesabonnement bent u een vast bedrag per maand verschuldigd ongeacht of de lessen gevolgd worden of niet. Zoals gezegd kunt u tijdens het seizoen starten of stoppen, met één maand opzegtermijn. Bij verzuim wegens ziekte dienen twee lessen doorbetaald te worden, daarna is geen lesgeld meer verschuldigd.
Een inhaalles die niet gevolgd wordt, wordt niet opnieuw ingehaald.

Een les-seizoen bevat 40 lesweken, dus bij wekelijks lessen krijgt men 40 lessen per seizoen, bij lessen om de 14 dagen krijgt men 20 lessen per seizoen.
De 12 overige weken van het jaar zijn vakantieweken: 1 week herfst-, 2 weken kerst-, 1 week voorjaars- , 1 of 2 weken meivakantie en 6 of 7 weken zomervakantie. (Bij 1 week meivakantie 7 weken zomervakantie en bij 2 weken meivakantie 6 weken zomervakantie). De data van de vakanties krijgt u tijdig.
Bij vakantieweken schuiven de lessen 1, 2, 6 of 7 weken door, ook als de lessen om de 14 dagen zijn.


Het jaarbedrag van de lessen wordt over 10 maanden gespreid: september t/m juni. Op die manier ontstaat een
vast bedrag per maand ongeacht de tussenliggende vakanties. In de maanden juli en augustus is dus geen lesgeld verschuldigd.

Betaling dient te geschieden in de
eerste week van iedere maand
op rekening
NL 11 INGB 0002695452
T.n.v. Paula Bär-Giese
Het Haf 19,
3823 TP te Amersfoort.

Overzicht van de lesprijzen:
1 uur les: € 49,00
3/4 uur les: € 38,00
1/2 uur les: € 27,00

De lesmogelijkheden zijn:
A: 1 uur per week les maandbedrag € 196,-
B: 3/4 uur per week les maandbedrag € 152,-
C: 1/2 uur per week les maandbedrag € 108,-
D: 1 uur per 14 dagen les maandbedrag € 98,-
E 3/4 uur per 14 dagen les maandbedrag € 76,-
F: 1/2 uur per 14 dagen les maandbedrag € 54,--


U heeft gekozen voor mogelijkheid:


Plaats en datum:

Naam leerling:

Adres + postcode leerling:

Woonplaats leerling:

Telefoonnummer leerling:

E-mail adres leerling:

Handtekening leerling:Handtekening docent: