REMBRANDT & SASKIA UYLENBURGH CONCERT


SASKIA UYLENBURGH = PAULA BAR-GIESE - SOPRAAN & VIRGINAAL

REMBRANDT = HANS MEIJER - LUIT

DS. ADRIAEN SMOUT = HEIN HOF - CLAVECIMBEL & ORGEL


EVA CORNELISSE = TEKST


INFO & CONTACT CONCERT BOOKINGRembrandt en Saskia voeren u mee naar de roerige tijd van de 17e eeuw, een periode van godsdienstige twisten, grote sociale tegenstellingen, intense armoede en puissante rijkdom, repressie, slavenhandel, vrijheidsdrang en ontdekkingsreizen, waarin de gegoede burgerij, die de tijd en het geld bezat om zich met kunst en muziek bezig te houden, elkaar op vaste tijdstippen van het jaar opzocht om met elkaar te dansen, te zingen, te spelen, te converseren en huwelijken te bekokstoven.

De Friese burgemeestersdochter Saskia Uylenburgh was afkomstig uit zo'n milieu. Haar vader, de jurist Rombertus Uylenburgh, promoveerde in het calvinistische Heidelberg. Als protestant maakte hij in de ontstaansperiode van de Nederlandse republiek snel carrière in de politiek en klom uiteindelijk zelfs op tot in de Staten Generaal. Waarschijnlijk heeft Saskia, zoals destijds gebruikelijk was voor meisjes van haar stand, een Franse school bezocht, waar zij o.a. instrumenten leerde bespelen, zoals luit, clavecimbel of virginaal.

Saskia's vader Rombertus vertoefde in contra-remonstrantse kringen. Een oudere zus van Saskia trouwde met de theoloog Johannes Maccovius (1588-1644), die betrokken was bij de synode van Dordt (1618-1619). Na de dood van zijn vrouw trok Saskia bij hem in om hun kinderen te verzorgen. Een grote rol in Saskia's leven speelde ook haar aangetrouwde zwager Johannes Sylvius (1564-1638), predikant van de ‘veertien grote kerken’ te Amsterdam. Sylvius stond haar bij in een rechtszaak rond een erfenis en vertegenwoordigde haar bij de burgerlijke huwelijkssluiting in Amsterdam, toen Saskia nog in Franeker verbleef; Rembrandt en Saskia waren zeer goed met dit stel bevriend.

Een belangrijke bron van informatie over de muziek die in die tijd gespeeld werd, is een luitboek dat is samengesteld door de eveneens contra-remonstrantse predikant Adriaen Smout (1578/79-1646). Behalve theoloog was hij ook een groot muziekliefhebber, die  liederen verzamelde  en een enorme muziek-bibliotheek bezat. De muziek uit zijn luitboek is de leidraad van de concertvoorstelling Huismuziek, zoals die in die tijd geklonken heeft, zoals  Rembrandt en Saskia die hebben gehoord en waardoor ze zich ongetwijfeld hebben laten inspireren. Hij, de grote kunstenaar, en zij, zijn muze, de grote kracht achter het begin van zijn carrière. 

Rembrandt, Saskia en ds. Smout laten op muzikale wijze van zich horen!